Gratis verzending bij bestellingen boven 70 €
Bedankt voor uw vertrouwen sinds 2012. Selecteer uw pakket.


PRIVACYBELEIDPrivacy waarborgen
In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens is het bedrijf Prima Medis BV verplicht de persoonsgegevens van gebruikers van de webwinkel www.fertilup.nl te beschermen.

Verklaring betreffende de bescherming van de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van gebruikers
Alle persoonlijke en andere gegevens die de gebruiker zal verstrekken in de online winkel, evenals bij het bestellen van producten, met inbegrip van de inhoud van bestellingen, zullen worden beschermd in overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Prima Medis BV zal deze gegevens niet gebruiken voor een doel dat de gebruiker of een andere betrokkene op enigerlei wijze zou schaden. De vertrouwelijkheid van persoonlijke en andere gebruikersgegevens wordt op geen enkele wijze geschonden.

Het bedrijf kan alleen gegevens doorgeven aan partners die zorgen voor het onderhoud en de hosting van de website en aan partners die de diensten mogelijk maken, namelijk de bezorgdienst en de boekhouding. Wij vertrouwen hen de voor- en achternaam, het leveringsadres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de gebruiker toe.

Door de website te gebruiken, bevestigt de gebruiker dat hij de volledige inhoud van dit privacy beleid aanvaardt en ermee instemt, tenzij aanvullende vormen van toestemming vereist zijn voor individuele gevallen. Dit privacy beleid kan te allen tijde zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd of aangepast. Door deze website te gebruiken na wijzigingen of toevoegingen, bevestigt de gebruiker dat hij instemt met de wijzigingen en toevoegingen. Wij bewaren uw persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Wij slaan gegevens op in goed beveiligde databanken op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene of op basis van wettelijk toegestane doeleinden.

Gebruik van uw e-mailadres:
De beheerder verwerkt de bovengenoemde gegevens voor marketingdoeleinden, namelijk om e-nieuws te sturen naar de persoon die toestemming heeft gegeven. De persoon die deze toestemming geeft, bevestigt dat de beheerder de bovengenoemde persoonsgegevens zal verwerken voor de duur van de toestemming.

Geregistreerde gebruikers kunnen te allen tijde hun registratie annuleren en het gebruik van de webwinkel stopzetten. U kunt dit ook doen door u af te melden voor het ontvangen van e-nieuws van het bedrijf Prima Medis BV, schriftelijk naar het e-mailadres: info@fertilup.nl.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor schade die de gebruiker lijdt omdat hij het bedrijf tijdens de registratie onjuiste, onvolledige of verouderde gegevens over de gebruiker heeft verstrekt.

Rechten van gebruikers of klanten volgens de algemene verordening van de GDPR
Om een eerlijke en transparante verwerking te waarborgen, heeft u als gebruiker de volgende rechten op basis van regelgeving

Recht om toestemming in te trekken
Indien u als gebruiker hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens (voor een of meer gespecificeerde doeleinden), hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking ervan op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden. (Volgens de wet uit artikel 6b GDPR - verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (bewaartermijn: 10 jaar), of voor de uitvoering van maatregelen op verzoek van een dergelijke persoon voor het sluiten van de overeenkomst (bewaartermijn: 5 jaar).

Het recht op informatie
U moet van het bedrijf te horen krijgen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt en in dat geval toegang krijgen tot de persoonsgegevens en informatie die het bedrijf verwerkt.

Recht op correctie en verwijdering van gegevens
Als de persoonsgegevens onjuist zijn, moet het bedrijf de onjuiste persoonsgegevens onverwijld corrigeren. U hebt ook het recht om onvolledige gegevens aan te vullen.

Recht op wissen (vergetelheid)
U hebt het recht uw persoonsgegevens te laten wissen wanneer er geen legitieme reden meer is voor verdere verwerking.

Het voorkomen van verwerking is mogelijk in bijzondere omstandigheden:
  • wanneer verwerking niet langer noodzakelijk is in verband met het doel van verzameling en verwerking; wanneer u uw toestemming voor verwerking intrekt;
  • als u bezwaar maakt tegen de verwerking en als de verwerking onwettig was;
  • wanneer verwijdering noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen (EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat); wanneer de verwerking verband houdt met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij aan het kind.

Het recht op beperking van de verwerking
Het geldt in de volgende gevallen:
  • als u de juistheid van persoonsgegevens betwist;
  • wanneer de verwerking onwettig is en wanneer u bezwaar maakt tegen de verwijdering en verzoekt om beperking van het gebruik;
  • wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking, maar u ze nodig hebt om juridische claims te doen gelden.

Het recht op overdraagbaarheid
Op uw verzoek moeten wij u de verwerkte gegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.

Het recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen verwerking in het geval van verwerking ten behoeve van taken van algemeen belang of ter uitoefening van het openbaar gezag en direct marketing (met inbegrip van profilering).

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in het land waar u uw vaste woonplaats hebt, waar u werkt of waar de inbreuk beweerdelijk heeft plaatsgevonden, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de regelgeving inzake gegevensbescherming persoonsgegevens.
Als gebruiker kunt u alle verzoeken betreffende de uitoefening van rechten in verband met persoonsgegevens, adressen, schriftelijk richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking, Prima Medis BV, hetgeen u kunt doen door contact op te nemen via info@fertilup.nl.
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van zijn persoonsgegevens, zodanig dat hij de veiligheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en de passende software (antivirus) bescherming van zijn computer waarborgt.


Contacteer ons Arrow down


Stuur
Productie: MMvisual
Payments Secure
InfinivitFertilupFemisolHemosens
Zapri dicht Wij gebruiken cookies om de beste ervaring op onze website te garanderen.

Als u geen cookies wilt, kunt u deze uitschakelen in de instellingen.
(Meer informatie)